Dayanım Katsayısı

Gerilme-gerinim kuvveti eğrisi katsayısı, K, sayısal olarak 1,00'lık gerçek bir gerinimdeki tahmini gerçek gerilme değerine eşittir.